எங்களை பற்றி
                                        
            மருத்துவ பணியாளர் தேர்வு வாரியம் உங்களை வரவேற்கிறது

தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவம் - மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை பல்வேறு வகைப்பதவிகளுக்கு பணியாலர்களைத் தேர்வு செய்யும் நோக்கத்தில் உருவாக்கப்பட்டது.

    Twitter

சிறப்புத் தகுதித் தேர்வுக்கான இணைய வழி விண்ணப்பம் புதியது New

G.O Ms. No. 75 நாள் 26/07/2021 மனிதவள மேலாண்மைத் துறை

      பணியாளர்       தேர்வு
      அறிவிக்கை
      தேர்வுகள்
      காப்பகங்கள்
      இருப்புப்பட்டியல்
      ஆவணங்கள்
      அடிக்கடி
      கேட்கப்படும்
      கேள்விகள்
      தகவல் அறியும்       உரிமை சட்டம்
      ஒப்பந்தப்புள்ளி
      பயனுள்ள       இணைப்புகள்
      தொடர்புக்கு
உள்ளடகங்களின் உரிமை மற்றும் மேம்படுத்துதல்  சமந்தப்பட்ட துறையை சார்ந்தது        
 Hit Counter :       8812
           
வடிவமைப்பு & மேம்பாடு தேசிய தகவல் மையத்தில் (NIC) மேற்க்கொள்ளப்பட்டது